top of page
< Back

Tireless Travail, translated into Farsi and featured on Namaashoum

April 11


My poem Tireless Travail, originally published in the 2021 Wine Country Writers' Festival Anthology, was translated into Farsi and featured on the Persian Ottawa radio program, Namaashoum.


 

تلاش خستگی ناپذیر

شعری از ژوزفین لوری

ترجمه منصور نوربخش

 

برای گوش سپردن به باد و دانستن اینکه پاسخی نیست

برای دیدن پرواز سنجاقک، تنها یا جفت

با بال های دوگانه، آبی، سبز

پروانه نارنجی و سرخ، زاده ی باران جنگل

و دیگری با بال های سیاه، با خطوط سفید

برای دانستن اینکه همه چیز در این جنگل

این هزاران ساله ی قهوه ای و سبز

زنده است

و آنگاه که این درختان از زیستن فرومانند

پرستار آیندگان خواهند شد

آن ها  همیشه زنده اند

حشره ی زردرنگ، پشه مگس

شکفتن قارچ ها

نیلوفر ها

جلبگ های طلایی بر سطح سیاه برکه

این برکه را بیور بنا کرده است

در تلاشی خستگی ناپذیر

برای دانستن اینکه این برکه را بیور بنا کرده است

بدون دیدن خود بیور

برای دانستن تلاش خستگی ناپذیر

ساختن

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page